image
https://unsplash.com/photos/v7daTKlZzaw

Router w aplikacjach jest często ich "kręgosłupem", dlatego warto wiedzieć jakie ma możliwości. Z tego wpisu dowiesz się m.in. jak wpiąć vue-router do aplikacji, tworzyć ścieżki statyczne i dynamiczne oraz nawigować do kolejnych podstron.

Instalacja

Zacznijmy od instalacji i "podłączenia" routera do naszej aplikacji.

npm install vue-router

Utwórzmy plik router.js z poniższą zawartością:

// router.js
import Vue from 'vue';
import Router from 'vue-router';
import Home from './components/HelloWorld.vue';

Vue.use(Router);

const RouterVue = new Router({
 mode: 'history',
 base: process.env.BASE_URL,
 routes: [
  {
   path: '/',
   name: 'home',
   component: HelloWorld
  }
 ]
});

export default RouterVue;

Następnie w pliku App.vue, dodajmy następujący kod:

<template>
 <div id="app">
  <router-view />
 </div>
</template>

W miejsce <router-view /> zostanie wstawiony komponent HelloWorld.

Tryby routera

W domyślnym ustawieniu VueRouter pracuje w trybie 'hash'. W większości przypadków preferuję tryb 'history', który wykorzystuje historyAPI. Wiąże się to z odpowiednią konfiguracją serwera, o którą nie należy się martwić używając VueCLI lokalnie, lecz w momencie deploymentu mogą pojawić się problemy, dlatego warto wcześniej zapoznać się z tym artykułem.

Ścieżki statyczne

Następnie stwórzmy kilka podstron ze stałym adresem URL.

routes: [
 {
  path: '/',
  name: 'home',
  component: Home
 },
 {
  path: '/dashboard',
  name: 'dashboard',
  component: Dashboard
 },
 {
  path: '/login',
  name: 'login',
  component: Login
 }
];

Jak widać nie dzieje się tu nic szczególnego. Zbiore route'ów jest tablica z obiektami, gdzie:

 • path - ścieżka,
 • name - nazwę route'a,
 • component - komponent który ma zostać wyrenderowany.

Ścieżki dynamiczne

Vue router pozwala na tworzenie ścieżek dynamicznych. Dodajmy więc kolejny route do naszej tablicy.

 {
  path: "/company/:id",
  name: "company",
  component: Company,
  props: true
 },
 {
  path: "/company/:id/user/:userId",
  name: "companyUser",
  component: CompanyUser,
  props: true
 },

Parametry dynamiczne są konstruowane w następujący sposób /:nazwa_parametru . Możemy zatem wskazać do którego parametru chcemy dokładnie przypisać naszą zmienną, w szczególności gdy jest ich więcej. W kolejnej sekcji pokazuję jak ustawiać parametry dla danego urla.

Pojawił się dodatkowy parametr props, który po ustawieniu na true powoduje przekazanie do renderowanego komponentu wartości parametrów URL w obiekcie props.

Nawigacja

Declarative

Zobaczmy jak można odwołać się do ścieżek routera. Vue Router dostarcza nam komponent <router-link>, który finalnie przyjmuje postać tagu <a>. Jedną z możliwości odwołania się do konkretnej ścieżki jest użycie nazwy route'a. Zalecam definiowanie linków w ten sposób, ponieważ w razie zmiany adresu w routerze, nie będziemy zmuszeni do poprawy samego linku.

<router-link :to="{ name: 'company', params: { id: 123 }}"
 >Google Inc</router-link
>
<router-link :to="{ name: 'companyUser', params: { id: 123, userId: 99 }}"
 >James</router-link
>

Inną możliwością nawigacji po podstronach jest odwołanie się do konkretnego adresu url, zdefiniowanego wcześniej. Można użyć do tego również komponentu <router-link> jak poniżej:

<router-link :to="/company/123">Google Inc</router-link>

Programmatic

Jeśli, potrzebujesz przełączenia widoku z poziomu np. metody, możnesz posłużyć się globalnie dostępną instancją routera przez wywołanie this.$router z dostępnymi metodami (push, replace, go).

Metoda push przyjmuje takie same argumenty jak komponent router-link, więc przykładowe wywołanie może wyglądać następująco:

this.$router.push('/company/123');
// lub
this.$router.push({ name: 'company', params: { id: 123 } });

Named views

Może się zdarzyć, że w obrębie jednej ścieżki url będziesz chciał wyświetlić kilka widoków np. dodatkowy header, sidebar czy modal box. Możesz w tym celu użyć tzw. named views, aby nie przenosić logiki ściśle związanej z routingiem do niższych warstw aplikacji. W tym celu należy zdefiniować dodatkowe "wyjścia" routera czyli <router-view /> z atrybutem name. Załóżmy zatem, że chcemy na danym widoku wyświetlić dodatkowo modal box.

W pliku App.vue dodajmy <router-view name="modal" />, a następnie skonfigurujmy nasz widok w pliku router.js dodając kolejną ścieżkę.

import Modal from '@/components/Modal.vue';

// ...

 {
   path: '/login',
   name: 'login',
+   components: {
+    default: HelloWorld,
+    modal: Modal
+   }
 },

Ważna zmiana to z component na components. W obiekcie components należy zdefiniować na podstawie nazw widoków, jakie komponenty mają zostać wczytane w danym widoku. Komponent default to ten bez nazwy.
W kolejnym artykule o routerze rozwijam ten przykład o kolejne funkcje.

Obiekt meta

Jeśli chcesz konkretnemu widokowi przekazać jakieś dodatkowe informacje, możesz wykorzystać obiekt meta. Jest to użyteczne gdy np. chcesz w konfiguracji routera przechować informację, który route wymaga zalogowania użytkownika. Ja wykorzystuję to pole również do tworzenia np. breadcrumbsów na stronie.

Zmieńmy konfiguracje do ścieżki dashboard następująco:

  {
   path: '/dashboard',
   name: 'dashboard',
   component: Dashboard,
+   meta: {
+    private: true
+   }
  },

Następnie w komponencie możesz odwołać się do tego pola przez obiekt $route jak poniżej: this.$route.meta.private lub używając hooków wywoływanych w różnych cyklach nawigacji np. przed lub po wyrenderowaniu widoku. Zachęcam do zgłębienia tego zagadnienia tutaj.